ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Мисия и визия

 

Мисия

Основната мисия на ДГ №80 е да се осигури максимално развитие на детската личност, стимулиране на потенциала за пълноценна социална реализация, интелектуална и емоционална зрялост за готовност за училище. Да научим децата да мислят, мечтаят, да преодоляват трудности с увереност, да учат чрез игри и удовлетвореност. Да подкрепяме и мотивираме всяко дете да се изявява, да твори. 

Приоритети:

Да създадем позитивна разнообразна среда за цялостното развитие на децата, съчетавайки добрите български традиции с модернизацията в Европейското образование;

Изграждане на адекватно мотивационно поведение за учене у децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие, ранно откриване и развитие на интереси, заложби и способности;

Формиране на компетенции за природосъобразен и здравословен начин на живот, възпитаване в уважение към личността, зачитане на общочовешки ценности, придобиване на етични и хигиенни навици;

Качествена подготовка на учителите, способни да отговарят на динамичните промени на социалната среда и умения за интегрирана взаимопомощ в детската градина и началното училище;

 

Визия

Детската градина е място, където децата се чувстват защитени, разбирани, подкрепяни и щастливи. Стремим се да създаваме подходяща среда и условия за качествено, модерно и достъпно образование. ДГ №80 е конкурентноспособно детско заведение с утвърден престиж и авторитет за предучилищно възпитание и обучение. Работим в близко сътрудничество и с активна подкрепа на родителите. Детската градина е функционално гъвкава, отворена система за конструктивен диалог, доверие и подкрепа от родителите.