ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

Нормативна уредба

Прикачени документи

Приложения за актуализиране на стратегията за развитие на ДГ №80 „Приказна калина“
Модел за адаптиране на детето при първоначалното му постъпване В ДГ № 80 „Приказна калина”
Правилник за дейността на ДГ 2023/2024
Правилник за вътрешния трудов ред 2023/2024
График за провеждане на педагогическите ситуации по БДП 2023/2024
Програма превенция ранно напускане 2023/2024
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи 2023/2024
План за възпитателно-образователната дейност 2023/2024
Програма за приобщаващо образование за учебната 2023/2024година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023/2024
Правила за вътрешно подаване на сигнали в Детска градина № 80 „Приказна калина“
Правилник за устройството и дейността на ДГ 2022/2023
График за провеждане на педагогическите ситуации по БДП 2022/2023
Програма превенция ранно напускане 2022/2023
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи 2022/2023
План за възпитателно-образователната дейност 2022/2023
Програма за приобщаващо образование 2022/2023
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2022/2023
Правилник за вътрешния трудов ред 2022/2023
Правилник за устройството и дейността на ДГ 2021/2022
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2021/2022
Стратегия за развитие на ДГ 2021-2025
Правилник за вътрешния трудов ред 2021/2022
Програма превенция ранно напускане 2021/2022
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи 2021/2022
Програма за приобщаващо образование 2021/2022
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ
План за възпитателно-образователната дейност 2020/2021
Етичен кодекс
Безопасност в мрежата
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2021
Правилник за дейността на ДГ 2020/2021
Правилник за вътрешния трудов ред 2019/2020
Превенция ранно напускане
Програма равни възможности и приобщаване