ДГ №80 "Приказна калина"
Детска градина в град София

История

Детска градина №80 "Приказна калина“ е подготвителна институция в системата на образованието за културно–възпитателна и образователна дейност, център за социализация на децата, среда за развитие на творческия потенциал.  Създаденото през 1986г. детско заведение се намира в административен район „Красно село“, Столична община, ж.к. "Хиподрума“, ул. “Видлич“ №2, а през 2013г. е построено ново крило за две групи. В детската градина функционират две яслени групи за деца от 1 до 3 годишна възраст и десет групи за деца от 3 години до постъпване в първи клас. Условията за възпитание и образование във всички групи са много добри, на разположение е богата материална и дидактична база, интериорът е съобразен с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Дворът е обширен със засадена тревна площ, обособени площадки за игри и условия за двигателна активност на децата на открито. Детското заведение разполага с два салона – музикален и физкултурен, има работещ плувен басейн, методичен кабинет, кабинет по английски език. Екипът на детската градина е квалифициран и професионално подготвен, отзивчив и отговорен към новостите и сензитивен към потребностите на всяко едно дете. Работи се по програма и учебни помагала, утвърдени от МОН за покриване на ДОС за предучилищно образование. В детската градина работи педагогически съветник, който проучва и подпомага когнитивното, социално, емоционално, творческо и сензорно развитие на децата, грижи се за благоприятния социо–емоционален климат, при нужда е на разположение на родителите за информация, професионален съвет и подкрепа. За децата  със специални образователни потребности работят специалисти – логопед, психолог и ресурсен учител от РЦПППО. На родителите се предлагат допълнителни образователни дейности, в които биха могли да запишат децата си срещу допълнителна такса.